Kdo jsme
Rozvíjíme potenciál

Vzděláváme Vaše děti s láskou a pokorou

Jsme základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávám žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky přijímáme na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny.

Nabízíme 2 vzdělávací obory:

l

Základní škola speciální

79-01-B/01

Je určena pro děti se středně těžkou mentální retardací a případně dalším zdravotním postižením (např. autismus).

V současné době máme tři třídy základní školy speciální. Jedná se o malé kolektivy (6 žáků), kterým se po celou dobu vyučování věnuje paní učitelka a asistentka. Práce ve speciálních třídách je systematická, strukturovaná a výrazně přizpůsobená individuálním potřebám žákům. Třídní kolektivy se skládají z žáků různých ročníků. Důraz klademe na osvojení základů čtení, psaní a počítání, na rozvoj sebeobslužných činností, hygienických návyků, ale také na sociálních dovednosti a rozvoj morálně volních vlastností dětí, jako je sebekázeň, pracovitost, dodržování pravidel, plnění zadaných úkolů, přátelskost a vstřícnost k druhým.

Základní škola „praktická“

79-01-C/01

Je určena pro děti s lehkou mentální retardací a se specifickými poruchami učení. Výuka se zde příliš neliší od běžné základní školy. Máme stejné předměty, ale množství a obtížnost učiva je nižší. Zaměřujeme se na procvičování, opakování a upevňování základního učiva, které budou děti potřebovat v dalším studiu a v praktickém životě. Velikost tříd se pohybuje okolo 10 dětí.

Žáci ze základní školy „praktické“ se po ukončení základní školní docházky uplatní v celé řadě učebních oborů, které nabízejí střední školy a odborná učiliště v našem regionu. Úroveň jejich vědomostí a dovedností může být lepší než z běžné základní školy, kde některé děti již v posledních ročnících výrazně zaostávají a ztrácejí kontakt s učivem.

Školní družina

Družina je k dispozici žákům ze speciální i praktické části. Družina má kapacitu 15 žáků a je otevřena ráno od 7:00 do 7:45 hod. a odpoledne od 11:40 do 15:00 hod.

Velkou výhodou naší školy je práce malých kolektivech a v klidném prostředí, kde není tolik soutěživosti. Děti se u nás setkávají s přiměřenými a zvládnutelnými úkoly, zažívají úspěch a emoční stabilitu. Po absolvování školy si mohou vybírat z široké nabídky učebních oborů podle svých zájmů a schopností.